Phone: +48 609 600 608     Email: k.zabierek@hsq-consulting.pl

Ocena ryzyka zawodowego

Ryzyko zawodowe to prawdopodobieństwo wystąpienia niepożądanych zdarzeń związanych z wykonywaną pracą, powodujących straty, w szczególności wystąpienia u pracowników niekorzystnych skutków zdrowotnych w wyniku zagrożeń zawodowych występujących w środowisku pracy lub sposobu wykonywania pracy.

Obowiązek przeprowadzania oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy i jego dokumentowania, stosowania niezbędnych środków, informowania pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami jest podstawą profilaktycznej ochrony zdrowia pracowników w zakładzie pracy.

Ocena ryzyka zawodowego jest jednym z obowiązków pracodawcy, występującym wielokrotnie w ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) – dalej k.p. Zgodnie z art. 1041 k.p. pracodawca ma obowiązek określić w regulaminie pracy obowiązki dotyczące bhp oraz ochrony przeciwpożarowej, w tym także sposób informowania pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą.

Ocenę ryzyka zawodowego przeprowadzamy jedną z czterech znanych nam biegle metod:

 • risk score
 • metoda według Polskiej Normy 18002
 • PHA (Preliminary Hazard Analysis)
 • pięć kroków (five steps)

Wykonując ocenę ryzyka dokładamy nie tylko swoje doświadczenia, ale również:

 • warunki techniczne w jakich oceniane jest stanowisko pracy,
 • wpływ czynników uciążliwych, szkodliwych i niebezpiecznych na danym stanowisku z uwzględnieniem wyników badań środowiska pracy,
 • charakter pracy, jej ciągłość i zmianowość,
 • wyniki list kontrolnych wypełnianych przez pracowników,
 • rzetelnie szacujemy skutki wystąpienia zagrożenia nie tylko dla pracownika, ale również dla pracodawcy,
 • proponujemy działania prewencyjne w celu obniżenia poziomu zagrożenia do akceptowalnych przez pracodawcę,
 • w imieniu pracodawcy zapoznajemy pracowników z wynikami oceny ryzyka.

 

Uwaga! Konsekwencje prawne !

Zgodnie z art. 283 Kodeksu pracy kto „…nie wykonuje w wyznaczonym terminie podlegającego wykonaniu nakazu organu Państwowej Inspekcji Pracy”, podlega karze grzywny od 1 000 zł do 30 000 zł.